ผู้ฝากเงินเตรียมความพร้อม 11 ส.ค.นี้ ลดวงเงินคุ้มครองปกป้องเหลือ 1ล้านบาท 

5 ส.ค. 2564 นายทรงพล ชีวะปัญญาโรจน์ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 11 ส.ค. 2564นี้เป็นต้นไป ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงินภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากจะได้รับความคุ้มครองเงินฝากโดยชอบด้วยกฎหมายคุ้มครองเงินฝากในวงเงินไม่เกิน 1ล้านบาท ต่อ 1 รายผู้ฝาก ต่อสถาบันการเงิน ซึ่งเป็นวงเงินที่กำหนดโดยชอบด้วยกฎหมายดังนี้ วงเงินคุ้มครองที่ 1 ล้านบาท มีผู้ฝากที่ได้รับความคุ้มครองเงินฝากเต็มปริมาณ 82.07 ล้านราย คิดเป็นจำนวนร้อยละ 98.03 ของผู้ฝากทั้งระบบ ซึ่งนับว่าเป็นพลเมืองส่วนมากของประเทศ
สำหรับข้อมูลเงินฝาก ณ วันที่ 31 เดือนพฤษภาคม 2564 ผู้ฝากในระบบสถาบันการเงินภายใต้ความคุ้มครองของสถาบันมีปริมาณทั้งหมดทั้งปวง 83.72 ล้านราย เมื่อเปรียบเทียบกับปลายปีก่อน พบว่าปริมาณผู้ฝากมากขึ้น 1,337,334 ราย หรือมากขึ้นจำนวนร้อยละ 1.62 โดยปริมาณผู้ฝากที่มากขึ้นส่วนมากเป็นผู้ฝากรายย่อยซึ่งมีเงินฝากไม่เกิน 1 ล้านบาท คิดเป็นจำนวนร้อยละ 97 ของปริมาณผู้ฝากที่มากขึ้นและก็เงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองมีปริมาณ

ทั้งสิ้น 15.28 ล้านล้านบาท มากขึ้น 347,940 ล้านบาท หรือมากขึ้นจำนวนร้อยละ 2.33 จากปลายปีก่อน
สถาบันคุ้มครองเงินฝาก (สคฝ.) หรือ DPA มีบทบาทสำคัญสำหรับเพื่อการคุ้มครองเงินฝากแก่ผู้ฝากทั้งที่เป็นบุคคลปกติและก็นิติบุคคล ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศที่ฝากเงินเป็นสกุลเงินบาทกับสถาบันการเงินของไทยภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากซึ่งมี ธนาคารพาณิชย์ไทย 18แห่ง สาขาธนาคารต่างถิ่น 12 แห่ง บริษัทเงินทุน 2 แห่ง และก็บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง รวมทั้งสิ้น 35 แห่ง ซึ่งจะคุ้มครองโดยทันทีในลักษณะ 1 รายนามผู้ฝากต่อ 1 สถาบันการเงิน โดยคุ้มครองบัญชีเงินฝาก 5 ชนิด ยกตัวอย่างเช่น 1.เงินฝากบัญชีเดินสะพัด 2.เงินฝากออมทรัพย์ 3.เงินฝากประจำ 4.บัตรเงินฝาก และก็ 5.ใบรับฝากเงิน โดยบัญชีเงินฝากที่ได้รับความคุ้มครองจะต้องเป็นสกุลเงินบาทเพียงแค่นั้น ดังนี้ ถ้าเกิดสถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองเงินฝากถูกยกเลิกใบอนุมัติ ผู้ฝากจะได้รับเงินฝากคืนข้างใน 30 วัน ตามวงเงินที่กฎหมายกำหนด
ท่านสามารถตรวจตราข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันเงินฝากถึงที่เหมาะwww.dpa.or.th, ศูนย์บริการข้อมูลคุ้มครองเงินฝาก โทร1158 หรือเฟซบุ๊กแฟนเพจ www.facebook.com/dpathailand